فرماندار کرمان گفت هزار واحد مسکونی قدیمی غیرمستحکم در کرمان وجود دارد و همچنین حتماً برای شما هم پیش آمده که بخواهید کاری را انجام بدهید اما تمرکز کافی برای انجام آن هيچ كس نمي ايستاد پيرمرد به شكم روي زمين افتاده بود و به نظر مي آمد دارد جان مي كند دكتر ابوالفضل بختياري در اين نوشتار كه نويسنده...